SCP-rapport toont keerzijde sterke Defensiecultuur

Minderheidsgroepen hebben bij Defensie, door de saamhorige cultuur waarin het team centraal staat, vaak te maken met ongewenst gedrag. Denk aan roddelen, pesten, ongewenste seksuele aandacht en stereotype 'grappen'. Toch voelen mensen uit de bedoelde groepen zich tevreden en verbonden met de organisatie. Ze zijn geen voorstander van een voorkeursbehandeling, net als de overige medewerkers.

Het is de belangrijkste conclusie die het Sociaal en Cultureel Planbureau trekt in het rapport 'Grenzen aan de eenheid'. Het onderzoek werd op verzoek van Defensie uitgevoerd. De medewerkers van Defensie waarderen de cultuur, maar deze organisatievorm bevordert wel de uitsluiting van degenen die afwijken van de norm.

Gewaardeerd en gerespecteerd

"Defensie wil sinds jaar en dag een inclusieve organisatie zijn, waarin al haar werknemers zich betrokken, gewaardeerd en gerespecteerd voelen om wie ze zijn en wat ze bijdragen aan de Defensiedoelstellingen", licht minister Jeanine Hennis-Plasschaert vandaag toe in een brief aan de Kamer. "Het is daarom belangrijk om regelmatig te onderzoeken of dat ook het geval is.” Ze onderstreept in de brief het belang van diversiteit. "Het ondersteunt de operationele inzet, bevordert de vulling van de organisatie en beïnvloedt de cultuur positief."

Vrouwen

Het SCP heeft op 3 manieren onderzoek gedaan. Ruim 2.600 medewerkers vulden een vragenlijst in. Ook zijn uitgebreide gesprekken gevoerd met vrouwen, mensen met een andere seksuele geaardheid (LHBT’ers) en medewerkers van verschillende etnische en culturele achtergronden. Als laatste zijn deze resultaten besproken met de netwerken van Defensie die opkomen voor minderheden.

Voortdurende aandacht

De minister concludeert dat Defensie zich in de toekomst moet richten op het verder verhogen van het inclusiviteitsbewustzijn onder alle medewerkers, onder wie zeker ook de leidinggevenden. Het onderwerp vraagt om voortdurende aandacht, mede vanwege de jaarlijkse instroom van grote groepen nieuwe medewerkers. Defensie werkt de komende maanden aan een plan van aanpak, dat nog voor het zomerreces naar de Kamer gaat.

Zie ook