IGK: “Koers uitgezet, het terrein blijft uitdagend”

Personeelsproblematiek, infrastructuur en veiligheid. Deze onderwerpen en meer komen aan de orde in ‘Koers uitgezet, het terrein blijft uitdagend’. Onder die titel verscheen het jaarverslag van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht. Minister Ank Bijleveld-Schouten stuurde het stuk met haar reactie vandaag naar de Kamer.

De IGK constateert dat Defensie in algemene zin werkt aan oplossingen, maar dat die op werkvloer nog niet altijd zichtbaar zijn. Bijleveld erkent dat maar schrijft dat tastbare resultaten tijd kosten. “Defensie heeft de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet – maar is er nog niet.” 

Zo deelt ze de zorg van luitenant-generaal Frank van Sprang dat het aantal vacante functies bij Defensie nog steeds te hoog is. Ook al kwam er meer personeel binnen dan er vertrok, het leidde niet tot een hogere vulling. Dat komt door de extra functies waarmee de organisatie is uitgebreid. 

De IGK pleit ervoor de focus niet alleen op werving te richten, maar meer nog op het behoud van personeel. Bijleveld is het daar mee eens. Het gaat volgens haar om het vinden van een goede balans. Defensie neemt nu maatregelen om bij de initiële opleidingen de uitval verder terug te dringen, reageert ze. Ook noemt ze in haar brief het verlengen van de maximale looptijd in rang en het belang van duidelijke loopbaanperspectieven. Bijleveld: “Met de invoering van het nieuwe personeelsmodel, wordt hier verder uitvoering aan gegeven.” Ze is met de IGK van mening dat het model essentieel is voor de toekomstbestendigheid van Defensie. Bijleveld benadrukt dat het gaat om een grote en complexe veranderoperatie, die enkele jaren in beslag neemt.

Reservisten

Het nieuwe personeelsmodel voorziet ook in verbeteringen voor reservisten. Hoewel volwaardige inzet van deze groep naast beroepscollega’s inmiddels de norm is, geldt dat nog onvoldoende voor de compensatie. Dat vinden zowel de IGK als de minister. Defensie werkt al aan een groot aantal verbetermaatregelen. De IGK stelt voor er daarvan 5 prioriteit te geven. Zoals passende contract- en aanstellingsvormen, duidelijke afspraken over toegang tot voorzieningen bij Defensie en verbetering van materiaal en persoonlijke uitrusting.

Veiligheid

De IGK vraagt ook aandacht voor (sociale) veiligheid. Bijleveld onderschrijft het advies om te zorgen voor een goede balans tussen de grote instroom van nieuw personeel, hun kennisniveau en de mate van toezicht op de werkzaamheden. “Om scherper te letten op het kennisniveau van personeel stelde Defensie 2 kritische prestatie-indicatoren verplicht: beschikbaarheid van personeel en opleidingspercentage. ”Die helpen commandanten bij het afwegen van de risico’s van werkzaamheden in relatie tot het kennis- en ervaringsniveau”, aldus de minister. 

Voor wat betreft sociale veiligheid zijn actuele gedragsregels breder bekend gesteld. Ook kregen leidinggevenden de beschikking over een hulpinstrument militair tuchtrecht. Defensie werkt aan een herziening van het integriteitsbeleid. Dat wordt naar verwachting eind dit jaar ingevoerd.

Infrastructuur

Op het gebied van infrastructuur constateert de IGK dat medewerkers nog geen verbetering zien. Het revitaliseren van de vastgoedportefeuille vraagt om een lange adem en extra financiële middelen, zegt Bijleveld daarover. Ze stelt dat er desondanks stappen zijn gezet. Als voorbeeld noemt ze investeringen in gezondheidscentra, in (interim) keukens en legeringsgebouwen. Ook op het gebied van ICT-infrastructuur werkt Defensie aan modernisering met het programma Grensverleggende IT.