IGK bemiddelt voor militairen en burgers

In elke arbeidssituatie kunnen zich problemen voordoen waardoor het welzijn of de rechtspositie van medewerkers in de knel komen. De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) bemiddelt op verzoek in individuele kwesties die gaan over het werken bij Defensie. Hij probeert de partijen nader tot elkaar te brengen om zo tot een oplossing te komen.

Iedere individuele militaire of burgermedewerker – in actieve dienst of buiten dienst – en zijn of haar thuisfront kan een beroep doen op de inspecteur. Uit ervaring blijkt dat persoonlijk contact met conflictpartijen tot goede oplossingen leidt. Deze aanpak kost veel tijd, maar de Defensiemedewerker legt zich makkelijker bij de uitkomst neer. Ook wanneer het resultaat tegenvalt. De kwestie is namelijk  zorgvuldig behandeld. Dit leidt tot herstel van beschadigde relaties en geschonden vertrouwen.

Spelregels

De IGK bemiddelt bij problemen en doet dit aan de hand van spelregels. Deze liggen vast in het protocol Individuele Bemiddeling door de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK).

Verzoek om bemiddeling door IGK

U kunt de inspecteur op verschillende manieren vragen om te bemiddelen:

 • mondeling/telefonisch;
 • per brief;
 • per e-mail;
 • Defensiepersoneel: via Selfservice (Mulan), 'Inspraak en Integriteit', 'Bemiddeling IGK'.

Bij het verzoek om bemiddeling vermeldt u:

 • naam en voorletters;
 • huisadres;
 • telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • werknemer-ID of registratienummer;
 • reden voor uw verzoek;
 • wat u wilt bereiken;
 • wat u van de IGK verwacht;
 • met wie u over dit onderwerp contact heeft gehad en het resultaat daarvan.

Zie ook