Toelichting op de historische missies

Hieronder leest u hoe de beschrijvingen van de historische missies op defensie.nl zijn samengesteld.

  • Dit overzicht beperkt zich tot internationale vredesoperaties, alsmede humanitaire missies waaraan de Nederlandse krijgsmacht heeft deelgenomen sinds 1945. Het overzicht wordt periodiek bijgewerkt.
  • Aan elke historische missiebeschrijving gaan een aantal kerngegevens vooraf: de missienaam, de duur van de missie, het aantal militairen, het aantal dodelijke slachtoffers en het aantal uitgereikte dapperheidsonderscheidingen.
  • In ‘historische missies’ worden Engelstalige missienamen aangehouden zoals de VN en andere internationale organisaties die gebruiken.
  • De duur van de missie is de periode dat Nederlandse militairen daadwerkelijk aan de missie deelnamen. Als begindatum geldt de dag van aankomst van de eerste Nederlandse militairen in het operatiegebied (uitgezonderd eerdere verkenningen). Als einddatum geldt steeds de dag van vertrek van de laatste Nederlandse militairen uit het operatiegebied.
  • In de telling van het aantal militairen zijn alleen Nederlandse militairen opgenomen. Militairen die tijdens dezelfde missie meerdere keren zijn uitgezonden, worden net zoveel keer geteld. Het gaat, met andere woorden, om het aantal gevulde functies in het missiegebied. Zogenoemde werkbezoekers, die korter dan 30 dagen in het gebied verblijven, zijn niet meegeteld.
  • Het aantal dodelijke slachtoffers betreft alleen het aantal gesneuvelde, verongelukte of door ziekte en zelfmoord overleden Nederlandse militairen.
  • Het aantal uitgereikte dapperheidsonderscheidingen spreekt voor zich. Het gaat om de Militaire Willems-Orde, de Bronzen Leeuw, het Bronzen Kruis, het Kruis van Verdienste en het Vliegerkruis.
  • De historische missiebeschrijvingen worden onder verantwoordelijkheid van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) samengesteld en gepubliceerd op defensie.nl. Meningen en opvattingen die in deze teksten worden uitgesproken, geven niet altijd de mening weer van de minister van Defensie.
  • Het NIMH heeft geprobeerd alle rechthebbenden van het fotomateriaal te achterhalen. Mochten personen of instanties toch van mening zijn dat fotorechten niet zijn erkend, kunnen zij zich wenden het NIMH.
  • De teksten, of delen daarvan, mogen met een duidelijke bronvermelding door derden worden gebruikt. Dit geldt ook voor foto’s en illustraties waarvan het ministerie van Defensie of het NIMH rechthebbende is. Als de rechten berusten bij derden, moet met hen contact worden opgenomen. Bij twijfel is contact op te nemen met het NIMH.