Masteropleiding Compliance and Integrity in International Military Trade

Van oktober 2019 tot oktober 2021 biedt de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) de master (MSc) Compliance and Integrity in International Military Trade (CIIMT) aan. Dit is een Engelstalige wetenschappelijke master in deeltijd van 60 EC. In 2019 is de MSc CIIMT geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie. De opleiding vindt plaats in Breda. Er worden ongeveer 20 studenten toegelaten. Op 9 juli is er een informatiebijeenkomst op de Trip van Zoudtlandtkazerne in Breda.

Introductie

De wetenschappelijke masteropleiding CIIMT richt zich op het onderzoeken, analyseren, begrijpen, uitleggen, beheersen en verbeteren van de militaire dimensie in de internationale militaire handel. Tijdens deze master worden managementvraagstukken bestudeerd over export control van militaire en dual-use goederen en diensten. Deze vragen omvatten vaak ethische, organisatorische, wettelijke en strategische elementen, (bijvoorbeeld over mensenrechten, internationale orde en veiligheid) die rechtstreeks interfereren met defensie-economische belangen. Om illegale handel te voorkomen en om de commerciële belangen van Defensiebedrijven te beschermen, is de internationale militaire handel sterk gereguleerd en worden er verschillende mechanismen voor het beheersen van wapenexport internationaal toegepast.

Relevantie

In de westerse wereld zijn compliance (werken volgens geldende wet- en regelgeving) en integriteit in de internationale militaire handel met elkaar verbonden. Op de markt voor militaire en dual-use goederen en diensten kunnen 5 hoofdcategorieën worden onderscheiden die gereguleerd moeten worden:

 1. massavernietigingswapens;
 2. grote wapensystemen;
 3. lichte wapens;
 4. dual-use technologieën;
 5. diensten (bijvoorbeeld opleiding en onderhoud).

Elke categorie roept specifieke problemen op en heeft verschillende marktstructuren en control mechanismen. Er zijn talloze argumenten voor een specifieke focus op compliance en integriteit in deze markten. In tegenstelling tot de internationale handel van niet-militaire goederen die in grote hoeveelheden op de wereldmarkt verhandeld worden, wordt  de markt voor defensie-inkoop aan de aanbodzijde vooral gekenmerkt door met name grote investeringen in kennisontwikkeling (research and development).

Voor commerciële ondernemingen in deze markt zijn de ontwikkeling en bescherming van kennis van het grootste commerciële belang, en de belangrijkste reden van het bestaan. Doordat het noodzakelijk is om investeringen te beschermen, kent de defensie-industrie toetredingsdrempels en (bijna) monopolies of oligopolies. Daarnaast hebben vraag- en aanbodzijde te maken met marktimperfecties en informatieasymmetrie.

Daardoor kun je niet exclusief vertrouwen op het marktproces voor het afsluiten van handelstransacties. Ten slotte is de markt van defensie-inkoop onderworpen aan specifieke internationale regelingen, voor bijvoorbeeld non-proliferatie van kennis en technologie. Dit moet voorkomen dat wapensystemen, technologieën, kennis en diensten die een bedreiging vormen voor de internationale veiligheid in handen vallen van gewelddadige en niet-statelijke actoren.

Curriculum en opzet

De master CIIMT is een deeltijdopleiding van twee jaar. In totaal bestaat de opleiding uit 60 EC en omvat tien modules. De studie brengt een aanzienlijke zelfstudielast met zich mee van ongeveer 20 uur per week. In totaal zijn er tien verplichte collegeweken (maandag t/m vrijdag) die in Breda plaatsvinden.

Schema met de modules 1 tot en met 10 van de masteropleiding Compliance and Integrity in International Military Trade.

Curriculum CIIMT

De samenhang van het programma is ontleend aan de volgende opbouw. Ten eerste hebben de modules 1-4 een ‘outside-in’ benadering die een interdisciplinaire context schetsen van waaruit export control in de internationale handel van militaire en dual-use goederen en diensten kan worden bestudeerd. Vervolgens verdiepen de studenten zich in specifieke control en informatiesystemen door het bestuderen, maken, herontwerpen, implementeren, monitoren en auditen van Internal Compliance Programs (ICP’s) die gebruikt worden binnen organisaties.
Daarvoor integreren de modules 5 en 6 praktische kennis en vaardigheden die voortkomen uit de ervaring in het veld, met wetenschappelijk onderbouwde kennis van informatiesystemen en internal control. 

Voortbouwend op deze modules en in combinatie met de module over onderzoeksmethoden (module 7), wordt het mogelijk om problemen, uitdagingen en controverses te bestuderen en te bespreken die slechts gedeeltelijk kunnen worden opgelost door ICP’s.

Hierbij kun je denken aan het managen van non-compliant gedrag of belangenverstrengeling binnen en tussen organisaties in de internationale handel van militaire en dual-use goederen (module 8).

In het integratieproject (module 9) gaan de studenten op basis van de voorgaande modules een interdisciplinair onderzoek uitvoeren. Het onderzoek gaat over een aantal kernelementen van een ICP in relatie tot een specifieke bedrijfsomgeving.

Het integratieproject kan worden gezien als een opstap naar de scriptiefase (module 10).

Het onderwijs is gebaseerd op het preparation-feedback-model. Elke module van 7 weken bestaat uit 3 fasen:

 • zelfstandige voorbereiding van 5 weken;
 • contactweek;
 • een week experiential learning waarbij studenten de mogelijkheid krijgen om het geleerde in praktijk te brengen op de werkplek.
Afbeelding met opzet van de masteropleiding Compliance and Integrity in International Military Trade.

Opzet CIIMT

Doelgroepen

MSc CIIMT is bedoeld voor studenten die meer inzicht willen krijgen in managementvraagstukken over export control en defensie-inkoop. Dit wordt bereikt door praktijk- en wetenschappelijke kennis te integreren. Meer specifiek is CIIMT van belang voor diegenen die zich bezighouden met de internationale handel van militaire- en dual-use goederen en diensten: aan vraagzijde (bijvoorbeeld ministerie van Defensie, andere ministeries of overheidsorganisaties, NAVO, EU); aan aanbodzijde (Defensie-gerelateerde industrie); alsook (inter)nationale beleidsinstanties en onderzoekscentra.

Toelatingseisen

Kandidaten worden toegelaten op basis van hun vooropleiding (een relevante wo-bacheloropleiding), ervaring op het gebied van export control (minimaal 2 jaar werkervaring) en Engelse taalvaardigheid. Uitgebreide toelatingseisen zijn te vinden in de Teaching and Examination Regulations.

Kosten

Militaire en civiele medewerkers van het ministerie van Defensie van Nederland en NAVO-partners betalen geen opleidingskosten (exclusief studieboeken). Wel moet hun aanvraag ondersteund zijn door hun krijgsmachtdeel (militair) of organisatie waar ze werkzaam zijn (burgermedewerker). Medewerkers van andere NAVO-instellingen betalen ook geen opleidingskosten. Andere studenten van de masteropleiding CIIMT aan de NLDA betalen voor cohort 2019 een eenmalig gereduceerd commercieel tarief van €5.000 per collegejaar. €10.000 in totaal voor de hele opleiding, exclusief de zelfstandige aanschaf van studieboeken. Neem voor meer informatie over de kosten contact op via master.ciimt@mindef.nl.

Aanmelden en inschrijven

Inschrijven kan tot en met 25 augustus 2019. Alle aanvragers horen uiterlijk 6 september of ze worden toegelaten tot de opleiding.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de volgende publicaties:

Als u vragen of opmerkingen heeft over het CIIMT-programma, stuur dan een e-mail naar master.ciimt@mindef.nl.

Aanmelden

In onderstaande publicaties vindt u informatie over het aanmelden en inschrijven.

Informatiebijeenkomst 9 juli

Op 9 juli is er een CIIMT-informatiebijeenkomst op de Trip van Zoudtlandtkazerne in Breda. De bijeenkomst is van 18.00 tot 19.00 uur. Aanmelden kan via e-mail master.ciimt@mindef.nl onder vermelding van:

 • voor-, achternaam;
 • geboortedatum;
 • geboorteplaats;
 • ID type;
 • ID-nummer.

Kunt u niet aanwezig zijn? Via de programmacoördinator kunt u na de bijeenkomst  informatie per mail ontvangen via master.ciimt@mindef.nl.