Coming Out Day 2020 CDS

Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer stond 9 oktober 2020 stil bij Coming Out Day. In deze video licht hij de diversiteit binnen de krijgsmacht toe.

Coming Out Day 2020 CDS