Animatievideo Defensie Doctrine

De Nederlandse Defensiedoctrine is herzien. Deze animatievideo legt uit wat de aanleiding was en welke wijzigingen er zijn.

Defensie is een grote organisatie met veel verschillende soorten banen en werkterreinen. Een gezamenlijke doctrine zorgt er voor dat iedereen binnen de organisatie dezelfde opvatting deelt. En als die veranderen, kan Defensie dat met de doctrine aan iedereen laten weten.

Animatievideo Defensie Doctrine

De Nederlandse Defensie Doctrine, de NDD, is herzien. Daarvoor zijn enkele aanleidingen:

  • Ontwikkelingen in wereldbeeld en dreigingsbeeld.
  • Verandering van de doctrine van de NAVO.
  • En het toenemende belang van het domein cyber­space.

Voor een antwoord op deze ontwikkelingen is een goede samenwerking onmisbaar. Binnen onze eigen krijgsmacht, en internationaal. De krijgsmacht functioneert alleen als iedereen elkaar begrijpt en dezelfde taal spreekt.

De Nederlandse Defensie Doctrine beschrijft onze principes over inzet van de krijgsmacht. En is ons uitgangspunt voor het plannen, voorbereiden en uitvoeren van militaire operaties. Maar daarmee vervangt het nooit het individuele initi­atief van onze mensen.

Er zijn enkele belangrijke wijzigingen in de nieuwe NDD. Er is meer aandacht voor hybride dreigingen. Het accent verschuift van veiligheids- en stabiliteitsop­eraties naar gevechtsoperaties, nationale operaties en grootschalige, interstatelijke conflicten. Waarbij een integrale benadering van groot belang is. We treden geïntegreerd op, met civiele en militaire partners. We zijn in toenemende mate afhankelijk van infor­matietechnologie. En we kunnen onze belangen niet alleen met fysieke mid­delen beschermen.

De krijgsmacht moet ook niet-fysieke informatieoper­aties uitvoeren om beïnvloeding af te dwingen. De NDD onderschrijft de doctrine van de NAVO, maar legt haar eigen, Nederlandse accenten. Daarbij baseert de doctrine zich op operationele ervaringen in missies van de afgelopen jaren.

De NDD is richtinggevend en verbindend. Alle andere doctrines binnen Defensie passen binnen deze overkoepelende doctrine. De Nederlandse Defensie Doctrine geeft richting aan de inzet van de krijgsmacht.