Defensie verbetert informatiehuishouding en transparantie

Defensie heeft met de oprichting van een Taskforce intern een start gemaakt met de verbetering van de informatiehuishouding en transparantie. Ook de interne archivering van stukken wordt toegankelijker. Dit staat in de bestuurlijke reactie van minister Ank Bijleveld-Schouten op het rapport ‘Uit het vizier’ van de Algemene Rekenkamer. Hierin staan aanbevelingen om te zorgen voor beter inzicht in de kosten en besluitvorming. Defensie is blij dat de AR in haar aanbevelingen constateert dat de organisatie gebaat is bij een meer integrale afweging en stabiliteit in besluitvorming.

Door onder meer de kredietcrisis kreeg Defensie in 2011 te kampen met de bezuinigingsoperatie. Het kwam er op neer dat Defensie structureel € 1 miljard moest inleveren. Dat moest gebeuren door bijvoorbeeld wapensystemen en vastgoed af te stoten en personeelsfuncties te laten vervallen. De AR concludeert dat ongeveer de helft minder is bezuinigd dan was afgesproken.

Van invloed op krijgsmacht

Bijleveld kan zich grotendeels vinden in het rapport, maar plaatst ook kanttekeningen. “De AR constateert dat Defensie de oorspronkelijke bezuinigingsdoelstelling uit 2010 niet heeft gehaald. Dit is een bewuste keuze geweest, in het licht van de verslechterende veiligheidssituatie. Deze zijn vanzelfsprekend ook direct van invloed op onze krijgsmacht en daarmee op de noodzaak om andere keuzes te maken. Samen met het parlement zijn sommige besluiten teruggedraaid, waarbij binnen de Rijksbegroting extra geld is vrijgemaakt. Desondanks hebben de bezuinigingen een te zware wissel op Defensie getrokken en laten ze nog steeds hun sporen na.’’

De minister stelt daarnaast dat door de bezuinigingen in 2011 bij het afschaffen van wapensystemen capaciteiten, kennis en kunde verloren zijn gegaan terwijl ook de IT, logistiek en het vastgoed negatieve effecten ondervonden. ‘’Juist om deze redenen hebben de staatssecretaris en ik in de Defensievisie 2035 aangegeven dat Defensie gebaat is bij een stabiele en schokbestendige begroting. Defensie heeft hierin al stappen gezet. De inrichting van het Defensiematerieelbegrotingsfonds is hier een voorbeeld van.”

4 casussen onderzocht

De AR keek over de periode 2011-2018 naar 4 casussen om te onderzoeken hoe doeltreffend deze bezuiniging is geweest. Het ging daarbij om de verkoop van 116 gevechtstanks en het afstoten van 17 Cougar-transporthelikopters. Verder betrof het de afschaffing van vier van de 10 mijnenjagers en de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen.

Zie voor meer informatie: het rapport van de AR.