Overleg vervolgstap loongebouw gestrand

Het overleg tussen Defensie en de vakcentrales voor defensiepersoneel over een vervolgstap in het loongebouw per 1 juli heeft niet tot een resultaat geleid. Defensie en de centrales zijn het niet eens geworden over de invulling van deze vervolgstap. Daarnaast is er een verschil van mening over de interpretatie van de AV-afspraken 2018-2020.

Daarom willen de vakcentrales naar de arbitragecommissie om duidelijkheid te krijgen. Nu er nog geen afspraak is over de vervolgstap in het nieuwe loongebouw, heeft Defensie besloten de tijdelijke toelage loontabel (TTL) voorlopig te verlengen tot 1 oktober 2020. De loonsverhoging van 3,15% per 1 juli die ook in het AV-akkoord 2018-2020 is afgesproken, geldt ook voor de TTL.

Samenhang nodig

Defensie wil zich houden aan de afspraken zoals genoemd in het AV-akkoord 2018-2020 en wil stappen zetten richting een nieuw loongebouw. Dat is een complexe aanpassing waarbij het noodzakelijk is om te starten vanuit een gezamenlijk visie. Hierbij zijn onderwerpen zoals de bijzondere positie van de militair, rang versus functiebezoldiging en toelagen belangrijke bouwstenen. Aan de basis hiervan ligt een solide en inzichtelijk functiewaarderingssysteem. Wanneer er dan nog onevenwichtigheden zijn, dan kunnen die opgelost worden met een vereenvoudigd systeem van toelagen. Dat is het sluitstuk van de hele beweging naar modernisering. Hier willen we overleg over met de vakcentrales.

Voorstel Defensie

Defensie heeft een voorstel gedaan dat aansluit bij de uitgangspunten zoals die in het AV-akkoord 2018-2020 zijn afgesproken. De door Defensie voorgestelde aanpassingen van het loongebouw zijn gebaseerd op 3 uitgangspunten: eerlijk, eenvoudig en evenwichtig, zoals bijvoorbeeld 1 loontabel voor alle militairen. Defensie hoopt snel weer met de vakcentrales om tafel kunnen.