Einddatum melding langlopende zaken

(Ex-)defensiemedewerkers kunnen sinds 10 april 2019 een langlopend conflict met Defensie over meldingen van misstanden of sociale onveiligheid melden bij de Commissie Langlopende Zaken. De commissie is ingesteld voor 1 jaar. Na 10 april 2020 neemt zij geen meldingen meer in behandeling.

Van 5 december 2017 tot 1 oktober 2018 onderzocht de commissie Giebels de sociaal veilige werkomgeving bij Defensie. Een van de aanbevelingen van de commissie was om langlopende vastgelopen zaken met een frisse, onafhankelijke blik te laten bekijken. Zo hoopt Defensie een uitweg te vinden voor de ontstane situatie en bij te dragen aan een passende oplossing. Defensie wil ook de processen en procedures bij de behandeling van meldingen en klachten verbeteren.

Het gaat om zaken:

  • die nog niet zijn afgerond en waarover geen dialoog meer gevoerd wordt en alleen nog gecommuniceerd wordt met (juridische) procedures;
  • die al zijn afgerond, maar waarover een onafhankelijke derde partij, zoals  een rechtelijke instantie of de Nationale Ombudsman, nog geen oordeel heeft gegeven;
  • die langer dan een jaar geleden zijn gemeld, maar nooit of niet op de juiste wijze in behandeling zijn genomen.

De zaken moeten een relatie hebben met meldingen van misstanden of sociale onveiligheid. Een langlopende discussie met Defensie over een rechtspositionele aangelegenheid zoals een bevordering, valt daar niet onder. Het gaat ook niet om zaken die zijn afgerond met een vaststellingsovereenkomst.

Melden voor nazorg

Als iemand alleen wil laten kijken naar een (aanvullende) behoefte aan (na)zorg naar aanleiding van een langlopende vastgelopen zaak, kan de commissie hier ook over adviseren. Het advies bepaalt of, en zo ja waar aan deze zorgbehoefte tegemoet wordt gekomen.

Actuele zaken

Actuele, niet eerder gemelde zaken neemt de commissie niet in behandeling. Deze zaken worden doorverwezen naar het bevoegd gezag, dat zich er eerst over moet buigen.

Commissie Langlopende Zaken

De onafhankelijke commissie staat onder voorzitterschap van de heer W.J. Deetman. De commissie heeft 1 vast lid, mevrouw M.A. Berndsen-Jansen. Als een bepaalde casus hiertoe aanleiding geeft, kan de commissie zich laten versterken met een onafhankelijk lid met specifieke kennis van Defensie.

Waarborg onafhankelijkheid

Door de volledige onafhankelijkheid van de externe commissie is een frisse blik gewaarborgd. Daarnaast verzorgt het onafhankelijke Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) het secretariaat van de commissie.

Verzoek indienen

Er is een extern contactpunt ingericht bij het CAOP, waar een verzoek voor een frisse blik door de commissie kan worden ingediend. Het contactpunt is bereikbaar via de website www.langlopendezakendefensie.nl.

Verzoeken indienen tot 10 april 2020

De commissie is ingesteld voor 1 jaar. Na 10 april 2020 neemt het meldpunt geen meldingen meer in behandeling.

Vragen?

(Oud-)medewerkers kunnen voor meer informatie ook terecht bij het  contactpunt.