Schietbaan Markiezaat was niet onveilig

De Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) vindt het niet waarschijnlijk dat Defensiemedewerkers na juli 2016 structureel zijn blootgesteld aan te hoge concentraties schietgassen op schietbaan Het Markiezaat. Dit blijkt uit het 1e onderzoeksrapport van de IVD, naar de besluitvorming over het gebruik van deze particuliere schietbaan in Bergen op Zoom.

"Wij danken de IVD voor het heldere rapport", zegt minister Ank Bijleveld. "Het verbeteren van de veiligheid binnen Defensie is een van onze speerpunten. De veiligheid bij Defensie is gebaat bij een goed functionerende onafhankelijke inspectie. Dat blijkt gelijk al uit dit eerste rapport."

Na de eerste signalen van het KCT-personeel over gezondheidsklachten tijdens schietoefeningen, liet de commandant van KCT Het Markiezaat in 2014 onderzoeken. Het CEAG (Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid) rapporteerde dat de norm voor schietgassen werd overschreden en adviseerde concrete maatregelen als de baan toch gebruikt moest blijven.

Verschillende maatregelen

De commandant van het KCT sprak met de eigenaar van het Markiezaat af dat de afzuiginstallatie vervangen zou worden. In afwachting daarvan nam de commandant maatregelen zoals het rouleren van de instructeurs, verlaagde hij de intensiteit van de schietoefeningen en lastte hij meer pauzes in. Toen de Militaire Commissie Gevaarlijke Stoffen (MCGS) de schietbaan in april 2016 inspecteerde, was de conclusie: ‘de luchtverversing voldoet aan de gestelde normen, mits er geen zeer intensieve schietbelasting plaatsvindt’.

Onvolledige informatie

Toch besloot de Directie Plannen in februari 2018 om te stoppen met het gebruik van de betreffende schietbanen. De IVD concludeert nu dat deze besluitvorming gebreken vertoont. Het besluit werd genomen op onjuiste en niet actuele informatie. Zo wist de Directie Plannen niet van de genomen maatregelen en dat de baan al in 2016 weer was geïnspecteerd en goedgekeurd.

Verbetering

Uit het onderzoek blijkt dat de betrokkenen bij hun handelen oog hadden voor gezondheidsrisico’s, maar hun informatiepositie te wensen over liet. "Dit moet worden verbeterd, zoals de IVD terecht constateert", reageert staatssecretaris Barbara Visser. "Wij zijn een lerende organisatie, waarbij we stap voor stap verbeteren. Dit rapport helpt ons bij de verdere uitwerking en uitvoering van het schietbeleid."

De IVD adviseert tevens om de voorschriften en procedures voor schietinrichtingen te actualiseren. Defensie is hier inmiddels mee bezig, inclusief het gelijktrekken van het schietbeleid tussen de krijgsmachtdelen. De vernieuwde regels zijn al voor een deel ingevoerd. De rest volgt zo snel mogelijk. Al met al wordt het schietbeleid eenvoudiger, overzichtelijker en daardoor veiliger.