Commissie bekijkt langlopende zaken met frisse blik

Defensie biedt (oud-)medewerkers van het ministerie de mogelijkheid om een naar hun oordeel langlopende vastgelopen zaak met een frisse blik te laten bekijken. Hiervoor is een onafhankelijke commissie ingesteld.

Waarom doet Defensie dit?

Van 5 december 2017 tot 1 oktober 2018 onderzocht de commissie Giebels de sociaal veilige werkomgeving bij Defensie. Een van de aanbevelingen van de commissie is om langlopende vastgelopen zaken met een frisse blik te laten bekijken.

Door langlopende vastgelopen zaken opnieuw en onafhankelijk te laten bekijken, hoopt Defensie een uitweg te vinden voor de ontstane situatie en bij te dragen aan het vinden van een passende oplossing. Dit past bij de zorgplicht van Defensie voor al haar personeel. Tevens hecht Defensie er aan de processen en procedures, die belangrijk zijn bij de behandeling van meldingen en klachten, te verbeteren.

Wat is een langlopende vastgelopen zaak?

Het gaat om de volgende zaken:

  • Zaken die nog niet zijn afgerond en waar geen dialoog meer plaatsvindt en enkel nog wordt gecommuniceerd via (juridische) procedures.
  • Zaken die al zijn afgerond, maar waar nog geen oordeel over is gegeven door een onafhankelijke 3e partij, bijvoorbeeld een rechtelijke instantie of de Nationale Ombudsman. Het gaat niet om zaken die zijn afgerond met een vaststellingsovereenkomst.
  • Zaken die langer dan een jaar geleden zijn gemeld, maar nooit of niet op de juiste wijze in behandeling zijn genomen.

Kun je je ook melden voor nazorg?

Ook als iemand alleen wil laten kijken naar zijn (aanvullende) behoefte aan (na)zorg naar aanleiding van een langlopende vastgelopen zaak, kan de commissie hierover adviseren. De uitkomst bepaalt of en zo ja waar deze zorgbehoefte wordt belegd.

Bekijkt de commissie ook actuele zaken?

Actuele, niet eerder gemelde zaken worden niet behandeld. Deze zaken worden doorverwezen naar het bevoegd gezag. Dat moet zich hier eerst over buigen.

Wie behandelt de zaken?

De onafhankelijke commissie staat onder voorzitterschap van de heer drs. W.J. Deetman. De commissie heeft een vast lid, mevrouw M.A. Berndsen-Jansen. Als een bepaalde casus hiertoe aanleiding geeft, kan de commissie zich laten versterken met een onafhankelijk lid met specifieke kennis van de Defensieorganisatie.

Hoe wordt de onafhankelijkheid gewaarborgd?

Door de volledig onafhankelijke externe commissie wordt de frisse blik gewaarborgd. Daarnaast wordt het secretariaat van de commissie verzorgt door het onafhankelijke Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP).

Waar kun je een verzoek indienen?

Er is een extern contactpunt ingericht bij het CAOP waar een verzoek voor een frisse blik door de commissie kan worden ingediend. Het contactpunt is bereikbaar via www.langlopendezakendefensie.nl.

Vragen?

(Oud-)medewerkers kunnen voor meer informatie ook terecht bij het contactpunt.