Overleg arbeidsvoorwaarden Defensie opgeschort

De vakbonden en Defensie spraken gisteren opnieuw met elkaar over het voortzetten van onderhandelingen. Die gaan over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord én een nieuwe pensioenregeling voor militairen. Deze gesprekken zijn echter vannacht opgeschort. “Het is buitengewoon jammer voor onze mensen dat we nu niet met de centrales verder kunnen spreken. Dat betekent helaas ook dat we ons personeel nu nog geen duidelijkheid kunnen geven,” aldus staatssecretaris Barbara Visser.

Voor Defensie geldt dat het belang van het personeel altijd voorop moet staan. Defensie wil daarom zo snel als mogelijk een pensioenregeling die eerlijk en evenwichtiger is. Zolang er nog geen nieuwe pensioenregeling is afgesproken, is het de vraag waarop moet worden teruggevallen vanaf volgend jaar. De keuzes hierover zijn aan de sociale partners: bonden en Defensie.

Defensie pleit voor tijdelijke overgangsregeling

Defensie heeft gepleit voor een tijdelijke overgangsregeling vanaf 1 januari 2019 die ervoor zorgt dat militairen er niet op achteruitgaan: niet in materiële zin in hun loonstrook en ook niet in de waarde van hun pensioen aanspraken. Heel concreet betekent dit een tijdelijke regeling met een eindloonkarakter, waarbij een mogelijke achteruitgang in de waarde van pensioenaanspraken gedurende deze tijdelijke periode volledig wordt gecompenseerd door Defensie.

De vakbonden willen een continuering van de huidige regeling. Maar dit betekent dat de pensioenpremie per 1 januari a.s. omhoog gaat met alle negatieve effecten op de loonstrook van dien. De pensioenregeling die het ABP wil invoeren vanaf 1 januari leidt tot een lagere pensioenopbouw. Beide voorstellen vindt Defensie niet in het belang van het personeel.

Teleurstellend

Helaas zijn Defensie en de bonden op dit punt nog niet nader tot elkaar gekomen. De staatssecretaris vindt het teleurstellend dat door onenigheid over het overgangsregime, de aandacht nu niet is te richten op een definitieve oplossing voor een nieuwe structurele pensioenregeling. Tevens is hierdoor het inhoudelijke gesprek over de nieuwe arbeidsvoorwaarden nog niet gestart. Visser: “Ons personeel mag verwachten dat we in een open en reëel overleg snel tot afspraken komen. Onze deur staat altijd open om hierover met de centrales in gesprek te gaan.”