Defensie investeert in een evenwichtige pensioenregeling voor militairen

Voor bijna alle werknemers in Nederland geldt een pensioenvoorziening die is gebaseerd op een middelloon. Hierbij wordt pensioen opgebouwd over het gemiddelde loon. Militairen hebben echter nog een eindloonregeling. Zij bouwen nu pensioen op dat gebaseerd is op hun laatstverdiende loon. Per 1 januari 2019 gaan militairen ook over op het middelloonsysteem.

Een nieuwe pensioenregeling roept per definitie veel vragen op. Allereerst moet duidelijk zijn dat er geen verandering komt in reeds opgebouwde rechten in de huidige eindloonregeling. Niemand komt dus aan het al opgebouwde pensioen.

Daarnaast vindt Defensie het belangrijk om fors te investeren in de nieuwe pensioenregeling. Niet met arbeidsvoorwaardenbudget, maar met extra geld uit het Regeerakkoord. Dat leidt ertoe dat – anders dan velen denken - verreweg de meeste militairen in de nieuwe pensioenregeling een (veel) beter pensioen opbouwen dan in de huidige eindloonregeling, terwijl hun inkomen gelijk blijft of verbetert.

Hoe kan dat?

Dat is mogelijk, omdat Defensie investeert in een pensioenregeling met:

  • Een hoger opbouwpercentage dan de huidige regeling
  • Pensioenopbouw over een groter deel van het inkomen dan in de huidige regeling
  • Meer pensioengevende toelagen dan in de huidige regeling
  • Een lagere premiedruk dan in de huidige regeling

Waarom een nieuwe pensioenregeling?

Al in 2004 zijn alle ambtenaren bij het rijk, onderwijs, politie, gemeenten, waterschappen enzovoort overgegaan naar een middelloonstelsel. Voor de militaire pensioenen is die overstap toen niet gemaakt, maar al wel de intentie uitgesproken dat dat op termijn ging gebeuren. In het deelakkoord arbeidsvoorwaarden van 6 april 2015 hebben Defensie en de bonden vastgesteld dat het eindloonsysteem voor militairen onder steeds grotere financiële, beleidsmatige en maatschappelijke druk komt te staan en dat de eindloonregeling zal worden verlaten. Dit is door Defensie en de bonden in het Arbeidsvoorwaarden-akkoord (AV-akkoord) van november 2017 nog eens bevestigd.

De noodzaak voor verandering is alleen maar toegenomen, niet alleen omdat de huidige eindloonregeling niet meer uitvoerbaar is. Een nieuwe pensioenregeling is nodig omdat de huidige eindloonregeling niet zorgt voor een evenwichtig pensioen voor alle rangen en generaties. Daarom wil Defensie naar een nieuwe pensioenregeling die verantwoord en rechtvaardig is voor alle militairen.

In de eindloonregeling krijgt een militair pensioen dat is gebaseerd op het laatst verdiende loon. Daar betalen alle militairen aan mee, want de militair die pensioen geniet betaalde gedurende de carrière slechts de pensioenpremie die was gebaseerd op het loon van dat moment. Alle andere militairen, dus ook degenen met een kort dienstverband of die minder carrière maken, vullen dat tekort aan via hun pensioenpremie.

Een middelloonregeling, die inmiddels praktijk is geworden in vrijwel al die sectoren die vroeger een eindloonregeling hadden, maakt het mogelijk voor alle rangen en carrièrepatronen en op elk moment in de carrière een goed en evenwichtig pensioen op te bouwen. Het is, simpel gezegd, een eerlijker pensioensysteem. De pensioenaanspraak die in de nieuwe regeling wordt opgebouwd is beter vergelijkbaar met die bij de rest van de overheid. Veel militairen halen dat niveau niet in de huidige eindloonregeling.

Er is nog  een reden voor een nieuwe pensioenregeling. Defensie kampt met veel vacatures en moet daarvoor concurreren op een arbeidsmarkt waarin andere sectoren inmiddels ook hun maatregelen hebben genomen, zoals het onderwijs, de zorg, het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en de grote bedrijven. Defensie moet ook daarom de militairen die niet hun leven lang bij Defensie blijven een passende – hogere - pensioenopbouw bieden. Die krijgen zij met dit voorstel.

Defensie betaalt

Defensie betaalt meer premie, omdat de meeste militairen in de nieuwe regeling meer pensioen opbouwen. Dat wordt niet betaald uit het budget voor arbeidsvoorwaarden, maar met extra geld uit het Regeerakkoord. Werknemers betalen zelf ook elke maand pensioenpremie. Defensie wil echter niet dat de nieuwe pensioenregeling leidt tot een lager salaris voor militairen. Om dit te voorkomen is afgesproken dat per 1 januari 2019 een toelage wordt toegekend die de hogere premiedruk over het salaris compenseert. Die verhoging staat los van de afgesproken loonsverhoging. Ook de kosten hiervan neemt Defensie voor haar rekening, en ook die worden niet gedekt uit het arbeidsvoorwaardenbudget maar met extra geld uit het Regeerakkoord.

Toelagen pensioengevend

Verder komt het bijzondere van militair zijn tot uitdrukking in het pensioen. Toelagen voor uitzendingen, oefenen, varen of vliegen zijn in het eindloonstelsel niet pensioengevend. In de nieuwe regeling zijn die toelagen voor een belangrijk deel wel pensioengevend.

Wat betekent het?

Samengevat leidt de nieuwe pensioenregeling tot de volgende effecten voor het militaire personeel van Defensie:

  • Militairen die instromen vanaf 2019 zullen direct in het middelloon pensioen opbouwen.
  • Voor al het militair personeel dat al pensioen heeft opgebouwd in het eindloonstelsel, geldt dat die opgebouwde aanspraken blijven behouden.
  • Jonge militairen die al werken bij Defensie bouwen vanaf 2019 in de middelloonregeling meer pensioen op. De kosten daarvan komen voor rekening van Defensie, waardoor er geen gevolgen zijn voor het inkomen;
  • Oudere militairen die nog carrière maken bouwen vanaf 2019 in de middelloonregeling minder pensioen op. Daar staat tegenover dat zij hun inkomen kunnen zien stijgen doordat minder pensioenpremie hoeft te worden betaald. Voor die militairen die het aangaat (in de groep FPS-3 militairen), zal een verzachtende maatregel worden getroffen.
  • Oudere militairen die aan het einde zijn gekomen van hun carrière bouwen juist meer pensioen op in de middelloonregeling.