Commissie Giebels vraagt interne onderzoeken op

De Commissie Sociaal Veilige Werkomgeving (Commissie Giebels) onderzoekt momenteel de kwaliteit van door Defensie uitgevoerde interne onderzoeken uit 2016 en 2017.

Defensie vindt het van groot belang dat de commissie inzage krijgt in alle gevraagde dossiers. Dit zodat de commissie een zuivere en volledige analyse kan maken van de kwaliteit van deze dossiers. De Algemene Verordening Gegevensbescherming schrijft hierbij voor dat betrokkenen worden geïnformeerd als hun persoonsgegevens verder worden verwerkt. Dat gebeurt via dit bericht.

Commissie Giebels

Defensie heeft op 5 december 2017 de Commissie Giebels ingesteld. Deze commissie doet onder meer onderzoek naar de meldingsbereidheid, het meldingssysteem en de nazorg van melders Een van de aan de commissie meegegeven opdrachten is om via een steekproef de kwaliteit van de bij de Defensieonderdelen gehouden interne onderzoeken naar ongewenst gedrag in kaart te brengen.

AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG schrijft voor dat bij de (verdere) verwerking van persoonsgegevens, zoals in dit geval het verstrekken van interne onderzoeken aan een onafhankelijke onderzoekscommissie, betrokkenen hierover worden geïnformeerd.

Aan wie worden de gegevens verstrekt?

Alleen de leden van de Commissie Giebels zullen een aantal per steekproef getrokken onderzoeken inzien. De commissie en het ministerie hebben hierbij goede waarborgen getroffen om gegevens goed te beschermen. Zo maakt de commissie geen kopieën en wordt er bij het maken van aantekeningen geen individueel herleidbare informatie gebruikt. Meer informatie over de samenstelling en werkwijze van de Commissie staat op: meldpuntsociaalveiligdefensie.nl/de-commissie.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Alle tijdens het onderzoek verzamelde gegevens blijven nog 3 maanden bewaard, nadat de resultaten met de Tweede Kamer zijn gedeeld. Daarna wordt alles vernietigd met uitzondering van de definitieve rapportages.

Wat zijn de gevolgen als Defensie deze gegevens niet verstrekt?

Als de gevraagde interne onderzoeken niet worden aangeleverd, kan de commissie hierover geen oordeel vellen. Dat is voor Defensie geen optie, omdat het ministerie wil leren van de aanbevelingen.

Vragen?

Meer informatie over het onderzoek van de commissie verstrekt Willem de Grave (waa.d.grave@mindef.nl). Vragen over de geldende regelgeving rondom het beschermen van persoonsgegevens beantwoordt de AVG-coördinator van de Bestuursstaf Margriet van Workum (mc.v.workum@mindef.nl).

De PSG is de verwerkingsverantwoordelijke. Bij het bureau SG beantwoordt Wiggert Vooijs de vragen (WS.Vooijs@mindef.nl).

Bent u het er toch niet mee eens?

In dat geval kunt u een een klacht indienen bij Defensie. Meer informatie staat op:

defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-schadeclaims/klacht-gebruik-persoonsgegevens).

De Functionaris gegevensbescherming ziet toe op een correcte afhandeling.