Verantwoordingsdag 2018: Defensie werkt aan herstel

Het Rijk en daarmee ook Defensie legt vandaag verantwoording af over de financiën en het gevoerde beleid van 2017. Minister van Financiën Wobke Hoekstra bood vandaag de Tweede Kamer het 'Financieel Jaarverslag 2017 van het Rijk' aan.

Veranderende veiligheidsomgeving

In het 'beschermen wat ons dierbaar is' en het uitoefenen van de grondwettelijke taken ziet Defensie dat de veiligheidsomgeving sterk verandert. Europa wordt omringd door conflicten en dreigingen. Wereldwijd is de veiligheidssituatie complex en onzeker.

Het ministerie heeft afgelopen jaar intensief gewerkt aan het herstel van de basisgereedheid. In 2017 kon Defensie rekenen op extra geld voor de versterking van de basis. Met € 197 miljoen erbij is de vorige kabinetsperiode bijna € 1 miljard toegevoegd aan de begroting. Daarmee bedroeg deze in 2017 ongeveer € 8,7 miljard. Er is voortgang geboekt, maar de inspanningen werden bemoeilijkt door personele tekorten en het omvangrijke beroep dat op de krijgsmacht werd gedaan. Ondanks de vijf tekortkomingen in de bedrijfsvoering, constateert de Algemene Rekenkamer ‘de eerste signalen van verbetering bij Defensie’.

Inzet

De krijgsmacht zette zich in 2017 met bijna 60.000 burgers en militairen in voor een veilige en stabiele wereld. Orkaan

Irma trok met een allesverwoestende kracht over Sint Maarten en andere eilanden. Meer dan 1.000 militairen verleenden er noodhulp en handhaafden de orde.

Militairen trainden Iraakse en Koerdische strijdkrachten en namen deel aan het luchtoffensief tegen ISIS. In Mali eindigde na 3 intensieve jaren de inzet van de gevechts- en transporthelikopters, maar de missie gaat door met Nederlandse militairen op de grond. In Griekenland hielp een border security team bij grenscontrole, opvang en screening van vluchtelingen. Marine en mariniers streden tegen piraterij en beschermden de scheepvaart. In Afghanistan, Somalië en Uganda trainden en adviseerden militairen de krijgsmacht. Defensie droeg bij aan de militaire aanwezigheid in Litouwen en bewaakte met F-16's het Baltische luchtruim. In totaal werden in 2017 zo'n 5.000 militairen uitgezonden.

In Nederland bewaakten marechaussees belangrijke (overheids)gebouwen en controleerden zij bijna 75 miljoen passagiers. F-16's onderschepten vliegtuigen binnen het Nederlandse luchtruim, de explosieven opruimingsdienst ruimde in 2017 meer dan 2.000 explosieven en in het Caribisch gebied onderschepte de marine in 2017 ruim 2.300 kilo drugs. Militaire zoekteams ondersteunden de politie en Belastingdienst bijna 100 keer. Verschillende diensten verdedigden Nederland tegen (digitale) aanvallen en spionage.

Harder nodig dan ooit

Het nieuwe kabinet en het regeerakkoord onderstreepten het belang van een veelzijdig inzetbare krijgsmacht. Nederland heeft een dergelijke krijgsmacht harder nodig dan ooit om zijn belangen en waarden te beschermen in binnen- en buitenland. Daarom investeert het kabinet € 1,5 miljard in de mensen en de middelen van Defensie.

Veiligheid

In 2017 werd het duidelijk dat Defensie het beter moet en kan doen bij het bieden van een veilige werkomgeving aan de medewerkers. De onderzoeken naar dodelijke voorvallen in Kidal en Ossendrecht en de integriteitsschendingen in Schaarsbergen maakten dit pijnlijk duidelijk. De conclusies van de onderzoeken van de Onderzoeksraad voor Weiligheid en de commissie Van der Veer waren stevig en helder. Daarom wordt er intensief gewerkt aan maatregelen die het werken bij Defensie zowel in Nederland als in missiegebieden veiliger maken. Het verbeterplan voor de veiligheid bij het ministerie werd in maart 2018 gepresenteerd.