Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht brengt verslag uit

Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert heeft vandaag het jaarverslag 2016 van de Inspecteur Generaal Krijgsmacht (IGK) naar de kamer gestuurd. In deze rapportage constateert de IGK, als onafhankelijk adviseur van de minister, dat het vertrouwen van het personeel in Defensie is aangetast. Achterstand in de inzetbaarheid van het materieel, de beperkte doorstroommogelijkheden en het uitblijven van een arbeidsvoorwaardenakkoord zijn daarvoor redenen. De IGK onderstreept in zijn rapportage ook dat militairen nog steeds gedreven zijn, waarbij hun professionaliteit en onderlinge kameraadschap steevast indruk maken.

Minister ontvangt rapport van IGK.

Minister Jeanine Hennis Plasschaert neemt het rapport in ontvangst van Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht luitenant-generaal Van Griensven.

De minister herkent de signalen van de IGK en geeft aan dat er hard gewerkt wordt om te komen tot concrete en zichtbare verbeteringen. Het kabinet heeft extra budget ter beschikking gesteld en dat begint zijn vruchten af te werpen. Zo is de levering van goedkope reserveonderdelen, vaak nodig in het onderhoudsproces, flink toegenomen. In 2016 stegen die leveringen van 30 naar 74%, de voorraadbeschikbaarheid van 60 naar 81%. Op de operationele werkvloer worden die investeringen echter nog onvoldoende ervaren. “Het zal niet iedereen snel genoeg gaan. Dat begrijp ik maar al te goed.” De operationele werkvloer wordt volgens de minister vooral geconfronteerd met de na-ijleffecten van de bezuinigingen uit eerdere jaren, omdat die inmiddels volledig hun beslag hebben gekregen. “Dat is wrang”, aldus de minister.

Arbeidsvoorwaarden

De IGK vestigt verder de aandacht op doorstroommogelijkheden en het arbeidsvoorwaardenoverleg. Hij pleit voor een snel akkoord. Volgens Hennis is het woord is aan de centrales. Daar ligt een nieuw pakket arbeidsvoorwaarden met een looptijd van een jaar. Hennis: “Het voorziet onder meer in een loonsverhoging van 2% en zorgt voor een verruiming van opleidingsaanspraken voor militairen, onder gelijktijdige intensivering van de loopbaanbegeleiding. Voorts krijgen militairen eerder duidelijkheid over hun doorstroommogelijkheden. Ook bevat het pakket een overgangsregime bij de nieuwe diensteinderegeling en uitgangspunten voor een nieuwe pensioenregeling.” Of er voldoende steun voor is, blijkt eind deze maand.

Het advies van de IGK om het personeelssysteem tegen het licht te houden, neemt Hennis ter harte. Ze deelt zijn bezorgdheid over werving en uitstroom, zeker bij moeilijk te vullen vacatures. De minister belooft bij de begroting voor 2018 een plan van aanpak voor werving en behoud van militair personeel aan de Kamer aan te bieden. Hennis  deelt de conclusie van de IGK dat de communicatie met het personeel beter kan en moet. Verder wordt de behoefte aan ouderenbeleid genoemd. Wat Hennis betreft zal inzetbaarheid van ouderen, militairen en burgers, deel uitmaken van het arbeidsvoorwaardenoverleg.

De bedrijfsveiligheid, bijvoorbeeld bij het werken met gevaarlijke stoffen, komt ook aan bod. De IGK constateert dat benodigde infrastructurele aanpassingen niet vlot verlopen. Hennis ziet de constatering als een aansporing om het tempo van de aanpassingen waar mogelijk te verhogen. Zoals de IGK ook opmerkt, zijn er wel werkafspraken gemaakt en protocollen opgesteld om werken met gevaarlijke stoffen mogelijk te maken op plekken waar de infrastructurele aanpassingen op zich laten wachten. Veiligheid heeft te allen tijde prioriteit.”

Veteranen en reservisten

In zijn rol als Inspecteur der veteranen beklemtoont de IGK dat de erkenning, waardering en zorg voor veteranen in Nederland goed zijn geregeld. Toch vraagt hij bijzondere aandacht voor de effecten van het beleid voor de individuele veteraan. De minister laat weten dat er begin juni een  veteranennota verschijnt waarin dit inderdaad aandacht krijgt. de IGK, die ook  Inspecteur reservisten is onderstreept het belang van een duidelijk reservistenbeleid met aandacht voor opleiding, carrièreperspectief, inzetbaarheid, arbeidsvoorwaarden en uitwisselingstrajecten. Hennis geeft aan dat al die aspecten deel uit maken van de verdere uitwerking van de adaptieve krijgsmacht.

Lees de toelichting van IGK luitenant-generaal Hans van Griensven over het jaarverslag en kijk naar de video in de special over het jaarverslag 2016.