Defensie flexibeler met de Adaptieve Krijgsmacht

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie heeft vandaag een brief naar Tweede Kamer gestuurd over de invoering van het Total Force Concept. In Nederland ‘de Adaptieve Krijgsmacht’ genoemd. Hierin presenteert de bewindsvrouw hoe zij de krijgsmacht nog flexibeler en duurzamer wil laten samenwerken met bedrijven en organisaties. De krijgsmacht heeft bijvoorbeeld niet meer alles zelf op de plank, maar kan over mens en materieel beschikken waar en wanneer dat nodig is.

Militair en civiel personeel overleggen.
Militair en civiel personeel werkt samen tijdens een calamiteitenoefening van het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht.

Deze flexibelere inrichting van de bedrijfsvoering moet ertoe leiden dat piekbelasting beter kan worden opgevangen en het voortzettingsvermogen relatief snel kan worden vergroot wanneer en waar dat nodig is. Bovendien hoeven we niet meer elk specialisme permanent in huis te hebben. Hennis geeft aan dat de aard en omvang van dreigingen steeds onvoorspelbaarder wordt. Om hier beter op te kunnen reageren, is het noodzakelijk om onze operationele wendbaarheid te vergroten.

“De Adaptieve Krijgsmacht weet flexibiliteit structureel in te bouwen waardoor Defensie beter is voorbereid op plotselinge opdrachten en sterk verschillende taken”, stelt secretaris-generaal Wim Geerts. “Het concept gaat over een flexibelere omgang met personeel én over afspraken met het bedrijfsleven over de inzet en het delen van materieel. Het concept vraagt om mensen en spullen, en een manier van organiseren die daar op in weten te spelen. De Adaptieve Krijgsmacht heeft doorwerking in de gehele krijgsmacht en geeft Nederland een krijgsmacht die nog beter in staat is de belangen van ons land te beschermen.”

Transformatie

Op meerdere plekken binnen Defensie zijn al aparte afspraken gemaakt met instellingen en het bedrijfsleven, zoals bij de opleiding Veiligheid en Vakmanschap, bij het Instituut Defensie Relatieziekenhuizen, in de samenwerking met cateraar Paresto en bij de Defensie Materieel Organisatie die met inhuurvarianten werkt. Deze en andere samenwerkingsverbanden met externe partijen past de krijgsmacht in de toekomst veel breder toe. Ook wordt naar andere creatieve manieren van samenwerking gezocht.

Een medewerker van TNO overlegt met een marineman in de commandocentrale van luchtverdedigings- en commandofregat Zr.Ms. De Zeven Provinciën.
Een medewerker van TNO overlegt met een marineman in de commandocentrale van het fregat Zr.Ms. De Zeven Provinciën.

Maatwerk

Als onderdeel van ‘de Adaptieve Krijgsmacht’ wil Defensie flexibeler met werk omgaan. De krijgsmacht gaat bijvoorbeeld actiever gebruik maken van ‘wisselstroom’, waarbij militairen uitstromen naar een civiele werkgever en later terug kunnen keren als beroepsmilitair, reservist of burgermedewerker. Het aantal aanstellingsvormen en maatwerk stijgt daardoor. Dit sluit niet alleen aan op de veranderingen in de arbeidsmarkt, maar ook op de veranderende verwachtingen en eisen van het defensiepersoneel waar het gaat om duurzame inzetbaarheid en kansen op zowel de arbeidsmarkt als binnen Defensie zelf.

Van beschikbaar naar inzetbaar

Met de flexibilisering verandert het inrichtings- en bedrijfsvoeringsprincipe van ‘capaciteiten standaard inrichten, gereedstellen en permanent beschikbaar hebben’ in ‘differentiatie in gereedstelling en kunnen beschikken over materiële en personele capaciteiten waar en wanneer nodig’

Meer flexibel inzetbare capaciteiten meer uitwisseling met de maatschappij moeten de organisatie sterker en wendbaarder maken.

De minister geeft bijvoorbeeld aan dat het personeelsbestand van Defensie in de toekomst naar verwachting een substantieel groter aandeel flexibele krachten zal kennen, zoals reservisten of inhuurkrachten. “Niet als extra schil om bestaande formaties heen maar als integraal onderdeel van deze formaties.“ Het initiatief leidt nadrukkelijk niet tot verdringing van het zittend personeel. De nieuwe aanpak is een meerjarenplan dat per direct ingaat. Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten, viceadmiraal Rob Bauer, gaat het programma leiden.